Kancelaria Notarialna
Notariusz Wojciech Urbanowicz

ulica Noniewicza 65, 16-400 Suwałki
tel./fax: 87 566 34 16, kom. 798 174 858
e-mail: w.urbanowicz@notariat.bialystok.pl
godziny pracy: poniedziałek 8 – 18, od wtorku do piątku 8 – 16


Dane kontaktowe:

Kancelaria czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8 do 18 a od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania Kancelarii. Kancelaria udziela informacji zarówno w języku polskim, jak i francuskim oraz angielskim. Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Suwałk przy ulicy Noniewicza 65, przy Parku im. Marii Konopnickiej, pomiędzy budynkiem dawnego Hotelu Suwalszczyzna a sklepem Rossmann. Taka lokalizacja sprawia, że dotarcie do biura jest niezwykle proste, zarówno dla zmotoryzowanych, jak i użytkowników komunikacji miejskiej. Dla Państwa wygody przed biurem usytuowano parking (z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz klientów Kancelarii).

ulica Noniewicza 65, 16-400 Suwałki
tel./fax: 87 566 34 16, kom. 798 174 858
e-mail: w.urbanowicz@notariat.bialystok.pl
godziny pracy: poniedziałek 8 – 18, od wtorku do piątku 8 – 16


Opłaty

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat opłat, które uiszczane są u notariusza. W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach czynności notarialnej wskazany jest kontakt z kancelarią notarialną. Informacje i wyjaśnienia udzielane są przez notariusza bezpłatnie.

Taksa notarialna

Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności – wysokość stawek notarialnych regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.). Wynagrodzenie notariusza podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce 23 %.

Jeżeli klient nie jest w stanie, bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny, ponieść określonego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Podatki

Notariusz stosownie do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn jest płatnikiem tych podatków. Oznacza to, że ma obowiązek naliczyć jego wysokość oraz pobrać go od stron czynności (gdy czynność dokumentowana jest w formie aktu notarialnego) i przekazać właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Opłaty sądowe

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne.
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia, otwiera i ogłasza testamenty, przyjmuje oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
 3. Sporządza poświadczenia:
  1. własnoręczności podpisu;
  2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. daty okazania dokumentu;
  4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 4. Doręcza oświadczenia na piśmie.
 5. Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych i inne.
 1. Sporządza protesty weksli i czeków.
 2. Przyjmuje na przechowanie:
  1. dokumenty (nawet w kopertach zamkniętych);
  2. w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością - papiery wartościowe oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej (na prowadzonym przez siebie specjalnym koncie bankowym).
 3. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 4. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 5. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Dokumenty

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, tj.:

 1. w przypadku osób fizycznych - dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu,
 2. w przypadku osób prawnych także na podstawie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innych przewidzianych prawem dokumentów.
Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery i terminy ważności dokumentów tożsamości, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru KRS, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są również posługiwać się numerem NIP. Jeżeli przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio: w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 r. także tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające zapłacenie podatku, zwolnienie od podatku albo wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Dokumenty potrzebne do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:
 1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego,
 2. w sytuacji nabycia w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
 3. numer księgi wieczystej.
Dokumenty potrzebne do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:
 1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne,
 2. w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 3. numer księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona,
 4. zaświadczenie ze Spółdzielni o stanie prawnym lokalu.
Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu lub inny dokument
 2. w sytuacji nabycia nieruchomości w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
 3. odpis księgi wieczystej,
 4. ponadto:
  1. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej opatrzony adnotacją, z której wynika, że jest przeznaczony dla celów wieczystoksięgowych (po uprzedniej konsultacji z notariuszem),
 5. zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy.
Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia:
 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. numer PESEL spadkodawcy,
 3. wszystkie testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone,
 4. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców,
 5. oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, jeżeli takie były składane.
Na życzenie nabywców do aktu notarialnego należy okazać:
 • zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w budynku/lokalu będącym przedmiotem umowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych i publicznoprawnych.

Polityka prywatności:

 1. Notariusz, tj. Wojciech Urbanowicz, prowadzący Kancelarię Notarialną w Suwałkach przy ul. Noniewicza 65, przetwarza otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaniem funkcji i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
 4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: w.urbanowicz@notariat.bialystok.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.